Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Corona en wat ons dat in regelgevingsland brengt

De zomervakantie staat voor de deur. Weken met Zoom-, Teams-, Skype- en andersoortige internetbijeenkomsten achter de rug. Het thuiswerken lijkt het nieuwe normaal. Legt dat een stop op de regelgeving? Neen, echt niet. Wat hebben we gezien en wat staat op korte en middellange termijn u als constructeur te wachten?

Plotseling verschijnt op 9 maart 2020 een wijziging van het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012 betreffende EPBD III (Energy Performance Building Directive). Die zijn notabene op 10 maart al meteen van kracht. Hoe heeft iemand zich daarop kunnen voorbereiden?

Op 2 april 2020 beantwoordt de minister van BZK de vragen van de Tweede Kamerleden Ronnes (CDA) en Koerhuis (VVD) over de (vermeende) onveilige breedplaatvloeren. Dit nadat op 11 maart de klankbordgroep breedplaatvloeren op het ministerie door TNO is geïnformeerd over niet gebruikte kennis die mogelijk een geheel ander licht op de problematiek werpt. Is grootschalig onderzoek, zoals door de minister aangekondigd, wel nodig? De antwoorden van de minister aan de Tweede Kamer zijn verhullend. Die hebben direct weer tot nieuwe vragen van beide Kamerleden geleid, met als strekking te wachten op het bepleitte grootschalig onderzoek door TNO, gebaseerd op de niet-gebruikte kennis. De onderzoekverplichting naar de veiligheid van breedplaatvloeren in risicogebouwen (CC3) is desondanks op 24 april afgekondigd en op 25 april in werking getreden.
TNO doet thans onderzoek naar de veiligheid van breedplaatvloeren op basis van probabilistische beschouwingen. De resultaten moeten we afwachten.

Zoals u waarschijnlijk bekend is, is besloten de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen niet zoals eerder voorgenomen op 1 januari 2021 in werking te laten treden. Op 20 mei jl. heeft de minister van BZK de beide Kamers geïnformeerd dat de nieuwe voorgenomen inwerkingtredingsdatum voor de Omgevingswet en alle daaronder hangende regelgeving 1 januari 2022 is. De inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor bouwwerken zal deze datum volgen. Over de bijbehorende AMvB kwaliteitsborging voor het bouwen, gepubliceerd op 20 april 2020, zijn door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer, mede op aangeven van de VNG, OD-Nederland, VBWTN en Brandweer Nederland zeer indringende vragen gesteld, waarvan de antwoorden tot na het zomerreces op zich laten wachten. Die antwoorden konden wel eens van grote invloed zijn op eenieder die bij het bouwen is betrokken. Ook de rol van de constructeur zal daardoor sterk veranderen. Het is op grond van de parlementaire vragen maar zeer de vraag of de kwaliteitsborger in de dusverre door het ministerie en Stichting Instituut voor bouwkwaliteit naar buiten gebrachte uitingen het ‘ei van Columbus’ blijft, of dat door de beide Kamers bepleitte Erkende Technische Toepassingen tezamen met de risicobeoordeling van risicovolle handelingen en activiteiten, waar de gemeente over gaat en op welke handelingen ook de gemeente zelf toezicht houdt, het eindplaatje gaan beheersen. Dan wordt namelijk recht gedaan aan de door de Tweede Kamer aangenomen amendementen en moties, alsmede aan het tussen de minister van BZK en de VNG gesloten Bestuursakkoord en de toezegging van minister in mei 2019 aan de Eerste Kamer.

De afgelopen tijd is naast bovenstaande wetten ook gewerkt aan beleidsvernieuwing onder het huidig recht, met name het Bouwbesluit 2012. De volgende wijzigingen van het Bouwbesluit zullen, zoals door het ministerie van BZK kenbaar gemaakt, op 1 juli in werking treden:

  • Besluit houdende wijziging Bouwbesluit 2012 i.v.m. het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken (over o.a. veiligheidsafstanden, kabels en leidingen en veiligheidsmaatregelen bij het aanbrengen van PUR) (gepubliceerd in Stb. 2020, 189 op 23 juni 2020, met maar 7 dagen de gelegenheid voor de betrokkenen om zich voor te bereiden);
  • Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 i.v.m. de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

En tot slot. Vanwege het uitstel van de Omgevingswet is alsnog besloten per 1 januari 2021 de aansturing en actualisering van normbladen onder het Bouwbesluit 2012 aan te passen. Dus dan worden ook de in december 2019 gepubliceerde nationale bijlagen van NEN-EN 1990 en de NEN-EN 1991-reeks publiekrechtelijk van kracht.

En verder vordert het normalisatieproces van de herziening van de Eurocodes: project Eurocode 2020. Via uw branche moet u nu paraat staan voor het indienen van commentaar op de conceptversies. Dat is de laatste mogelijkheid om invloed uit te oefenen.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren