Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

1. Begripsbepalingen

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Uitgever: Aeneas Media, die op overeenkomsten met klanten deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard;

Klant: degene die met Aeneas Media, direct of indirect, een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van boeken, tijdschriften, abonnementen, advertentieruimte dan wel enig ander door de uitgever ter verkoop aangeboden goed en/of elke overeenkomst tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden tussen uitgever en klant;

Goederen: alle goederen en diensten waarop overeenkomsten tussen uitgever en klant betrekking hebben.


Overal waar 'hij', 'zijn' en 'hem' staat, gelieve 'hij/zij', 'zijn/haar' en 'hem/haar' te lezen.

2. Toepasbaarheid
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van elke door de uitgever met de klant gesloten overeenkomst en zijn van toepassing op alle uit hoofde van deze overeenkomst uitgevoerde leveranties c.q. verrichte diensten en/of werkzaamheden.
2.2 Op de overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan die welke in de overeenkomst zijn genoemd. Voorwaarden van de klant zijn alleen van toepassing indien in de overeenkomst opgenomen en door uitgever bekrachtigd.
2.3 Bij een wijziging van de voorwaarden is deze alleen van toepassing op overeenkomsten die na deze wijziging worden gesloten.

3. Het sluiten en ontbinden van overeenkomsten
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van de uitgever zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is bepaald.
3.2 Overeenkomsten tussen uitgever en klant komen tot stand door het schriftelijk, digitaal of mondeling plaatsen van een bestelling door de klant en het aannemen daarvan door de uitgever. Met het plaatsen van zijn bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden.
3.3 Wanneer de uitgever niet binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling afwijzend heeft gereageerd, is de bestelling aanvaard. Niettemin heeft uitgever te allen tijde het recht de overeenkomst te annuleren en niet te leveren, bijvoorbeeld wanneer omstandigheden levering onmogelijk maken.
3.4 Indien klant een of meer verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft uitgever het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten. In deze gevallen is elke vordering die uitgever ten laste van klant heeft of krijgt, direct en volledig opeisbaar.

4. De financiële overeenkomst
4.1
 Verkoop en levering c.q. verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschieden tegen de op het moment van bestelling geldende prijzen.
4.2 De in artikel 4.1 bedoelde prijzen zijn vanaf 1 januari 2002 in Euro's, exclusief omzetbelasting en exclusief administratie-, verzend- of andere bijkomende kosten die redelijkerwijs niet bij de prijzen zijn inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.3 De uitgever factureert de bestelde goederen, werkzaamheden en/of diensten binnen twee maanden na levering, tenzij schriftelijk, digitaal of mondeling anders is overeengekomen.

5. Het leveren van goederen, werkzaamheden en/of diensten
5.1 Goederen, diensten en/of werkzaamheden worden in principe binnen dertig dagen geleverd of aangevangen, tenzij dit logistiek onmogelijk is of in de overeenkomst iets anders is afgesproken.
5.2 Indien de leveringstermijn van dertig dagen niet haalbaar is, wordt de klant schriftelijk, digitaal of mondeling van de verwachte leveringsdatum op de hoogte gesteld. Tot en met acht dagen na deze mededeling heeft de klant het recht de overeenkomst met de uitgever zonder kosten op te zeggen. Daarna is zulks niet meer mogelijk zonder door de klant te betalen schadevergoeding.
5.3 Uitgever heeft het recht de levering aan klant op te schorten wanneer laatstgenoemde niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens uitgever heeft voldaan. Deze opschorting wordt ongedaan gemaakt wanneer klant zijn betalingsverplichtingen is nagekomen.
5.4 Uitgever wordt ontslagen van zijn verplichting om te leveren wanneer hij daartoe door blijvende overmacht niet in staat is. Er kan geen schadevergoeding worden gevraagd wanneer de redenen van de overmacht buiten de invloed van uitgever liggen. Bij tijdelijke overmacht (niet binnen dertig dagen kunnen leveren) kan de overeenkomst door klant door middel van een schriftelijke verklaring zonder kosten worden ontbonden indien klant in alle redelijkheid geen enkel belang meer heeft bij vertraagd ontvangen goederen. In alle andere gevallen wordt de levertijd met de duur van de tijdelijke overmacht verlengd.
5.5 Onder overmacht wordt mede verstaan: beperkende overheidsmaatregelen, van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, staking, bedrijfsbezetting, inbeslagneming, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en/of energie, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie zaken of diensten moeten worden ontvangen en iedere andere omstandigheid die uitgever redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien en waarop uitgever geen invloed heeft.
5.6 Door uitgever geleverde zaken en de verpakking daarvan zijn te allen tijde voor rekening van de klant zodra de goederen het magazijn van uitgever hebben verlaten. Indien franco huislevering is overeengekomen, is het risico voor de klant vanaf het moment van ontvangst. Uitgever heeft het recht af te wijken van door haar aangegeven standaardverpakkingen.

6. Klachten
6.1 Klanten kunnen alleen aanspraak maken op eventuele schadevergoeding wanneer klachten over zichtbare gebreken binnen acht dagen na ontvangst of na de start van de uitvoering van werkzaamheden of diensten en klachten over onzichtbare gebreken binnen acht dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekende brief worden ingediend. Als datum van ontvangst geldt de datum van het stempel van het bewijs van terpostbezorging van de aangetekende brief.
6.2 Klant kan beschadigde of onjuiste artikelen aan uitgever retour zenden. De klant is daarbij verplicht een deugdelijke verpakking te gebruiken en de reden van retourzending schriftelijk mede te delen. Uitgever zorgt voor een correcte herlevering indien hij de klacht gegrond acht.
6.3 Uitgever neemt niet-beschadigde of correct gedane levering in principe niet terug. Wordt dit wel overeengekomen, dan moet de terugzending franco geschieden en kan aan de klant ten hoogste tien procent van het netto factuurbedrag wegens administratiekosten in rekening worden gebracht. Creditering van teruggenomen goederen geschiedt slechts na opgave van factuurnummer en datum van levering.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door uitgever geleverde goederen, werkzaamheden en/of diensten blijven eigendom van uitgever tot het moment dat klant aan alle directe en indirecte betalingsverplichtingen heeft voldaan. Tot dat moment mag de klant de goederen, werkzaamheden en/of diensten op geen enkele wijze betaald of onbetaald aan derden ter beschikking stellen.
7.2 Uitgever is onherroepelijk gemachtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de goederen die aan klant zijn geleverd doch eigendom zijn van uitgever terug te nemen door deze (te doen) weghalen van de plaats waar deze zich bevinden in het geval dat:
a. klant langer dan twee maanden in verzuim verkeert;
b. klant surséance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement komt te verkeren;
c. beslag wordt gelegd op een of meer eigendommen van klant.

8. Factureringen en betalingen
8.1 Voor het geval de kostprijs van de goederen, werkzaamheden en/of diensten, onder meer begrepen de lonen van werknemers van uitgever, de grondstofprijzen, de prijzen van halffabrikaten, de belastingen, de wisselkoers van buitenlandse valuta ten opzichten van de Euro, waarin uitgever de goederen, de halffabrikaten en/of de grondstoffen heeft gekocht, alsmede invoerrechten na de orderbevestiging door uitgever door welke oorzaak dan ook mochten stijgen, dan behoudt uitgever zich het recht voor deze verhoging aan klant door te berekenen.
8.2 Voor het geval de koopprijs in een andere valuta dan in Euro mocht zijn uitgedrukt, heeft uitgever het recht bij stijging van de waarde van de Euro ten opzichte van deze andere valuta met meer dan twee procent, de koopprijs evenredig te verhogen.
8.3 Tenzij anders is overeengekomen, dient klant het overeengekomen bedrag binnen de op de factuur aangegeven termijn aan uitgever te betalen. Daarbij heeft klant geen recht op kortingen, noch op schuldvergelijking of verrekening, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
8.4 Uitgever heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van klant te verlangen.
8.5 Indien klant na het verstrijken van de betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet volledig heeft voldaan, komt klant, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, in verzuim. Gedurende deze periode is klant aan uitgever de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag verschuldigd.
8.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door klant verschuldigde, inclusief de kosten van juridische bijstand, zijn voor rekening van klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal vijftien procent van het factuurbedrag, zulks echter met een minimum van 22,69 Euro, te vermeerderen met omzetbelasting.
8.7 Door klant gedane betalingen strekken steeds primair ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als klant vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Bij facturen van gelijke datum geschiedt de betaling van elke factuur naar evenredigheid.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring
9.1 De aansprakelijkheid van uitgever in verband met eventuele tekortkomingen in door haar verkochte goederen, werkzaamheden en/of diensten, is beperkt tot het - na reclames - herstellen van de geconstateerde tekortkomingen of het proportioneel crediteren van de klant, voorzover dit in verband met de omvang van de tekortkoming redelijk is.
9.2 Uitgever is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding in welke aard dan ook. Een uitzondering hierop bestaat slechts en voor zover schade door opzet of grove schuld van uitgever of haar werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van uitgever is ook in dat geval echter aansprakelijkheid van uitgever voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade steeds uitgesloten.
9.3 In alle gevallen waarin uitgever is gehouden tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze: hetzij de factuurwaarde van de verkochte zaken, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij - indien de schade is gedekt door een verzekering van uitgever - het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
9.4 Iedere vordering jegens uitgever, behalve die door uitgever schriftelijk is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
9.5 De werknemers van uitgever, of door uitgever voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde leveranciers, kunnen zich jegens klant beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.
9.6 Klant zal uitgever, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde leveranciers vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door uitgever van de overeenkomst, voorzover die aanspraken meer of anders zijn dan die welke klant toekomen jegens uitgever.
9.7 Uitgesloten is aansprakelijkheid van uitgever voor schade die de wederpartij lijdt als gevolg van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in de actualiteit van de informatie in de meest ruime zin des woords zoals deze is opgenomen in de uitgaven van uitgever.

10. Toepasselijk recht en geschillenregeling
10.1
 Op elke door uitgever met klant gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de Eenvormige Wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en het Weens Koopverdrag.
10.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen, die behoren bij de door uitgever met klant gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, danwel voor het geval dat de beoordeling van een geschil tot de competentie behoort van de Kantonrechter, de Kantonrechter in het ressort Den Bosch/Eindhoven, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

11. Abonnementen en prijzen
11.1 Abonnementen waarvoor een vastgestelde prijs geldt, worden, tenzij anders overeengekomen, jaarlijks één maand voorafgaand aan de maand waarin het abonnement is ingegaan gefactureerd. Alle abonnementstarieven zijn inclusief verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders vermeld.
11.2 Abonnementen gelden tot wederopzegging tenzij anders overeengekomen. Uitgever en klant kunnen ieder schriftelijk opzeggen tegen het einde van de abonnementsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
11.3 Uitgever is gerechtigd de prijzen van abonnementen en andere door uitgever te leveren producten en diensten jaarlijks aan te passen overeenkomstig de heersende prijstrend. Uitgever is daarnaast gerechtigd de prijzen eenzijdig te verhogen. Uitgever stelt klant zo mogelijk ten minste een maand voor het intreden van de wijzigingen schriftelijk op de hoogte.
11.4 Klant kan bij eenzijdige prijsverhogingen (met uitzondering van inflatiecorrecties) het abonnement met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, echter alleen vóórdat de verhoging intreedt.
11.5 Het is klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uitgever, rechten en/of plichten die hij aan een abonnement ontleent over te dragen aan een derde. Uitgever kan haar rechtsverhouding tot klant en de afzonderlijke rechten en/of verplichtingen die uitgever aan die rechtsverhouding ontleent aan een derde overdragen. Indien zich dit voordoet kan klant het abonnement schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen.
11.6 Nazending van vóór de ingang van het abonnement verschenen uitgaven is mogelijk tegen de geldende abonnementsprijs. In dat geval gaat het abonnement met terugwerkende kracht in.

12. Advertentieplaatsingen
12.1
 Alle verkeer met adverteerders en bemiddelaars geschiedt conform de regelen voor het advertentiewezen 1990 (ROTA). Bij tegenstrijdigheid van de ROTA-voorwaarden met deze algemene voorwaarden prevaleren laatstgenoemde algemene voorwaarden.
12.2 De afgesproken prijzen zoals deze staan vermeld op de - door klant ondertekende - orderbevestigingen zijn niet aanvechtbaar. Zij worden geacht deel uit te maken van de overeenkomst tussen uitgever en klant. Kortingen worden niet met terugwerkende kracht verleend, tenzij schriftelijk anders vermeld. Aan in het verleden verleende kortingen kunnen geen rechten voor de toekomst worden ontleend, tenzij schriftelijk anders vermeld.
12.3 Het aanleveren van advertentiemateriaal wordt beschouwd als het instemmen met de orderbevestiging en het ondertekenen daarvan. Voorzover geen telefonische of schriftelijke overeenkomst is gesloten, wordt het onaangekondigd aanleveren van advertentiemateriaal beschouwd als het plaatsen van een advertentieopdracht, tenzij door klant uitdrukkelijk anders vermeld.

13. Auteursrecht
13.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door uitgever uitgegeven werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berusten bij uitgever. Voorzover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door uitgever of bij wet toegestaan, mag niets uit de door uitgever uitgegeven publicaties op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand. Onverminderd zijn aansprakelijkheid jegens uitgever wegens schade ontstaan door de schending van zijn verplichtingen, is klant verplicht van diegene aan wie hij al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook door uitgever uitgegeven werken ter beschikking stelt, te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens) aan derden zal opleggen.
13.2 Het is klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (digitaal) materiaal te verwijderen of te wijzigen.

14. Slotbepaling
14.1 Het is uitgever en klant te allen tijde toegestaan van deze algemene voorwaarden af te wijken, mits in onderling overleg en schriftelijk vastgelegd.
14.2 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet beschikken, beslissen uitgever en klant in onderling overleg. Indien dit niet mogelijk blijkt, beschikt de rechter.


Aldus bepaald op 19 maart 2001 te Boxtel,

Æ.E. Kluwer, Directeur Aeneas Media

Veemarktkade 8, ingang F, ruimte 4121, 5222 AE, s'-Hertogenbosch

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren