Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Detailengineering plaatnaden breedplaatvloeren

Handvatten voor een constructief veilig ontwerp breedplaatvloeren bij nieuwbouw Sebastiaan van Hellenberg Hubar, Paul Korthagen, Mark Verbaten - 25 januari 2019

Tot op heden wordt er in de praktijk onvoldoende eenduidigheid ervaren bij het ontwerpen van breedplaatvloeren met een positief moment bij de plaatnaad. Aan de hand van beschikbare voorschriften en kennis geeft dit artikel handvatten om tot een constructief veilig ontwerp te komen. Dit vooruitlopend op toekomstige onderzoeksresultaten.

Mark Verbaten heeft dit artikel namens VNconstructeurs gereviewd -

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

Pim Meij - Meij Consulting Engineers 31 maart 2019 23:43

Overlappingslas ter plaatse van de plaatvoeg van een breedplaatvloer Bij de discussies die ten aanzien van de breedplaat tot nu zijn gevoerd is terecht veel aandacht besteed aan de capaciteit van het stortvlak nabij de voegen tussen de breedplaat en de opstorting waarbij het accent vooral lag op de reeds gerealiseerde breedplaatvloerconstructies. Bij het ontwerp nieuwe constructies dient bijzondere aandacht te worden besteed aan wat volgens de NEN-EN de benodigde lengte van de overlappingslas ter plaatse van de voeg in de breedplaat moet zijn maar ook aan de kanttekeningen die de betreffende norm hierbij maakt. Tot de introductie van de VB 92 werd de benodigde lengte van de overlapping bepaald op 1,25 x de verankeringslengte. In de NEN-EN is de verhoging van de laslengte ten opzichte van de verankeringslengte weer teruggekomen. De mate van de verhoging is afhankelijk van het percentage van het totaal van de aanwezige staven wat in dezelfde snede van een overlapping wordt voorzien. Bij een percentage van 100% is de verhoging van de laslengte ten opzichte van de verankeringslengte 50% (art. 8.7.3). De elkaar overlappende staven dienen dan wel in één en dezelfde laag te liggen (art. 8.7.2(4)). Bij de koppelwapening op een breedplaat is dit echter niet het geval en mag maximaal de helft van de wapening in één snede te worden gelast. Daar de afstand tussen achter elkaar liggende overlappingen 0,3 x lo dient te zijn en aan weerszijden van de voeg twee overlappingen achter elkaar moeten liggen zal de helft van de wapening over een lengte van 1,15 x lo en de andere helft 2,45 lo vanuit de voeg verankerd moeten zijn. lo is hierin de verankeringslengte x 1,4 daar 50% van de wapening op dezelfde plaats overlapt. Hierbij dan wel de overlappingslengte met niet 1x maar 2x de maaswijdte van de wapening verhogen. De krachtsoverdracht vindt ongeacht de lengte van de overlap plaats op beide uiteinden van de overlapping. De NEN-EN gaat uit van 1/3 lo uit het uiteinde gezien dat in dit gebied de dwarswapening aanwezig dient te zijn. In het midden van de overlap hebben beide staven dezelfde staalspanning. Om te voorkomen dat de gebieden van de krachtsoverdracht van beide overlappingen toch samenvallen zou de helft van de wapening in de breedplaat 1,15 x lo voor de voeg moeten stoppen. Voor koppelwapening Ø16 en een maaswijdte van 150 mm, zitten we ondertussen wel op een lengte van (2,45+0,4+1,15+0,4) x 30 x Ø16+2 x (1502+502)0,5 = 2430 mm, verspringend aangebracht. Dit is aanmerkelijk meer dan de benodigde lengte die tot 2012 nodig was. Daarbij gaat de NEN-EN, volgens art 8.7.4.1(2), er van uit dat er, in het vlak van de elkaar overlappende staven, dwarswapening aanwezig is op beide uiteinden van de overlappingslas. Het resultaat geeft aanmerkelijk meer overlappingslengte dan wat we tot 2012 en voor velen tot nu toe, gewend waren. Voordat we roepen dat de eurocode wel erg overdreven is moeten we, gezien wat er gebeurd is in Eindhoven, toch wat voorzichtig zijn. In de NB bij de NEN-EN wordt geen aandacht besteed aan de overlappingslassen, het lijkt erop dat we bij het opstellen van de NB even niet goed hebben opgelet. Wanneer we van mening zijn (kunnen aantonen) dat de overlappingslassen minder lang mogen zijn dan zal dit in de herziene NB moeten worden aangegeven of in de certificaten van de vloeren regels hieromtrent moeten worden opgenomen. In de norm art .8.7.2 worden een aantal kanttekeningen gemaakt die bij het ontwerp nadere aandacht vragen. ? de overdracht van de krachten van de ene staaf naar de volgende verzekerd is; De overdracht vindt plaats doordat de in de ene staaf een drukkegel wordt opgebouwd die haar reactie zoekt in de drukkegel van de andere staaf. De drukkegel wordt rondom de staaf gevormd. Elke onderbreking van de drukkegel heeft invloed op de capaciteit van de overlapping, dus ook bijvoorbeeld leidingen die bovenop de koppelwapening liggen. Indien de elkaar overlappende staven niet naast elkaar ligger zal de drukkegel onder een hoek optreden waardoor een trekkracht in dwarsrichting ontstaat. Bovendien treedt er, door de vorm van de kegel, een splijtkracht op welke of door de treksterkte van het beton of door dwarswapening dient te worden opgenomen. De splijtkracht heeft, uitgaande van een spreiding van de drukkegel onder een hoek van arctan 2/3, een grootte van 1/6 van de kracht in de staaf. Dit is minder dan wat de norm aangeeft als benodigde dwarswapening ? er geen afspatten van het beton in de buurt van de verbindingen optreedt; Voor de koppelwapening op de plaat is dit niet het geval. ? er geen grote scheuren optreden die de prestatie van de constructie nadelig beïnvloeden; Scheurvorming in de snede, waar de krachtsoverdracht plaats vindt, doorsnijdt ook de drukkegel hiervan. Door een scheur kan geen druk worden overgedragen waardoor de drukkegel zich niet volledig kan ontwikkelen hetgeen de capaciteit van de overlapping nadelig beïnvloed. De scheurafstand is hierin bepalend waarop de trekspanning in de wapening in tegenstelling tot de scheurwijdte geen invloed heeft. Dit is dan ook de reden waarom wordt geadviseerd om de overlappingslassen niet ter plaatse van de maximaal optredende momenten aan te brengen. Enig onderzoek naar de invloed van de scheurvorming op de capaciteit van de overlappingslas zal moeten plaats vinden. Als aanzet hiervoor heb ik op Linkedin heb ik enige tijd geleden over de nadelige invloed van de scheuren hierop een bijdrage geplaatst. 31-3-2019, Pim Meij

Sander Pasterkamp - TU Delft / Pieters Bouwtechniek 05 februari 2019 15:18

Een interessant artikel waarin nuttige aanbevelingen worden gedaan. Ik heb er wel een paar opmerkingen op. In bijlage F.2 van NEN 13747 worden de mogelijke details bij de plaatnaad behandeld (fig. 2). In het artikel wordt gesteld dat het in Nederland gebruikelijke detail a in dit informatieve deel van de norm wordt omschreven als enkel toepasbaar voor partiële verbindingen. De letterlijke tekst luidt: "Examples of reinforcement details between adjacent floor plates are shown in Figure F.1. Where partial or total mechanical continuity across the connection is to be relied upon, the relevant details from the design criteria may be adopted and detailed." Dus ook detail b, c en d moesten bij grote buigende momenten al door de ontwerper worden aangepast zodanig dat aan alle normen wordt voldaan. Bij de bepaling van de benodigde koppelwapening in het artikel wordt ervan uitgegaan dat de kracht in de koppelwapening gelijk is aan de kracht in de plaatwapening. Dat klopt niet helemaal: de koppelwapening heeft een kleinere hefboomsarm en dus een grotere kracht. De in het informatiedocument genoemde begrenzing van de verankeringslengte tot 50 ø is gerelateerd aan de toets van 0,4 N/mm² voor de schuifspanning in bestaande breedplaatvloeren volgens het toetsingsprotocol, en komt voort uit de opzet van de proeven bij de TUE in 2017 waar dit de toegepaste verankeringslengte was. De toetsingscriteria bij nieuwbouw met haarspelden en tralieliggers zijn echter anders, zodat de begrenzing tot 50 ø daarvoor niet relevant is. Persoonlijk ben ik een groot voorstander van haarspelden of beugels langs de plaatrand in voorkomende gevallen (al is het vermijden van het probleem door het aanpassen van het legplan nog beter). Leveranciers stribbelen echter nogal eens heftig tegen, omdat dit moeilijk te maken is bij hun huidige productieprocessen. Ik wil de breedplaatleveranciers uitdagen om hier wat meer opbouwend en creatief mee om te gaan. Njet is echt geen optie meer.

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren