Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Meer duidelijkheid over inhoud Betonakkoord

15 mei 2017

Het Betonakkoord is weer een stapje dichterbij. Tijdens een stuurgroepoverleg op 9 mei en een symposium op 12 mei is de inhoud bediscussieerd van het concept van dit nationale akkoord voor duurzame groei van de sector. De resultaten zullen worden verwerkt in een definitief concept, dat tijdens een CEO-ontbijt op 16 juni wordt voorgelegd aan de bestuurders van de betrokken bedrijven. Het gaat daarbij om toeleveranciers, aannemers en opdrachtgevers. In het najaar moet het akkoord definitief worden ondertekend.

Doel van het door de sector zelf geïnitieerde Betonakkoord is een breed palet aan gedragen, robuuste en toekomstbestendige afspraken voor verdere verduurzaming en versterking van de betonketen. De basis voor het akkoord werd eerder gelegd in de Green Deal Verduurzaming Betonketen, die werd geinitieerd door MVO Nederland. Diezelfde organisatie faciliteert nu het proces om te komen tot een Betonakkoord.

Het akkoord kent 4 speerpunten: CO\(_2\)-reductie, circulariteit, natuurlijk kapitaal en sociaal kapitaal.

CO2

Het is de bedoeling dat CO\(_2\)-uitstoot van de sector in 2030 met 35% is verminderd. Op basis van cijfers 2016 betekent dat een absolute reductie van 1,3 Mton per jaar. Uiteindelijk is de ambitie een CO\(_2\)-reductie richting 0 in 2050.

Circulariteit

Circulariteit moet worden bereikt door in 2013 100% van het vrijkomende betonafval op te nemen in de keten. Beton wordt nu al voor 96% hergebruikt, maar bijna altijd als funderingslaag onder nieuwe wegen. Dat moet dus veranderen. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de kwaliteit van het betonafval, dat zodanig moet zijn dat het ook daadwerkelijk kán worden toegepast in nieuw beton. Dat geldt voor zowel grind, zand als cement.
Ook voor de kortere termijn worden afspraken gemaakt. Zo moet in 2018 al 5% van het de betonproducten bestaan uit secundair materiaal. Nu is dat nog circa 2 - 3%. Die 5% betreft een minimumeis die stapsgewijs zal worden verhoogd. Daarbij wordt aangetekend dat niet alle producten zich lenen voor hogere percentages, terwijl voor sommige producten zelfs 100% mogelijk is. Met de huidige hoeveelheid bouwafval zou een maximale vervanging van 15 tot 20% van de totale benodigde hoeveelheid materiaal mogelijk zijn. Er wordt immers meer gebouwd dan gesloopt.

Natuurlijk kapitaal

Natuurlijk kapitaal wordt gedefinieeerd als de voorraad van hernieuwbare en niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen zoals planten, dieren, lucht, water, bodem en mineralen die gezamenlijk een waarde stroom leveren aan mensen. De betonketen wil in 2030 een netto positieve waarde van natuurlijk kapitaal creëren.

Sociaal kapitaal

Ten aanzien van sociaal kapitaal is de ambitie dat de betonsector uiterlijk in 2030 wordt gekenmerkt als een onderdeel van de bouw waarbij het ondernemend vermogen en een hoge mate van innovatie worden ingezet ten behoeve van maatschappelijke relevantie, en waar het aantrekkelijk en veilig is om in te werken.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren